Den kapitalistiska ackumulationens allmänna lag

Ny översättning baserad till innehållet på den franska upplagan (1875) och till formen på både de tyska och de franska upplagorna. Projektet påbörjat av A.S. den 9 januari 2013.

När kapitalets sammansättning förblir oförändrad tenderar kapitalackumulationens framåtskridande [eller "utvecklingsförlopp"] att höja lönenivån

Vi ska nu behandla vilket inflytande kapitalets tillväxt utövar på arbetarklassens öde. Den viktigaste faktorn [donnée/Faktor] i denna undersökning [problème/Untersuchung] är kapitalets sammansättning och de förändringar denna genomgår under ackumulationsprocessens framåtskridande[/utvecklingsförlopp].

Kapitalets sammansättning visar sig ur en dubbel synvinkel. Utifrån dess värdesida bestäms den av det förhållandet i vilket kapitalet delar in sig i en konstant del (produktionsmedlens värde) och en variabel del (arbetskraftens värde, summan av arbetslönerna). Utifrån dess stoffliga sida, sådan den fungerar i produktionsprocessen, består varje kapital av produktionsmedel och levande arbetskraft, och dess sammansättning bestäms av förhållandet mellan massan av de använda produktionsmedlen och den nödvändiga arbetsmängden som åtgår vid deras användning. Det förstnämnda kallar jag kapitalets värdesammansättning, det senare kapitalets tekniska sammansättning. För att uttrycka det intima förhållandet [Wechselbeziehung/lien] mellan de båda använder jag slutligen termen kapitalets organisk sammansättning, i den mån denna beror på och återspeglar dess tekniska sammansättning. När jag kort och gott talar om kapitalets sammansättning handlar det alltid om den organiska sammansättningen.